Algemene verkoopsvoorwaarden


1. Het ons toevertrouwen van orders impliceert het uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden en geldige prijzen welke op internet zijn gepubliceerd als recentste update.

2. Om geldig te zijn moet een klacht betreffende de kwaliteit of foute levering ons schriftelijk en binnen de acht dagen aangetekend bereiken.

3. Eigendomsvoorbehoud: De goederen als verpakking en decoratie inclusief alle toebehoren en niet verbruikte middelen blijven eigendom van de verkoper. Zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat mogen de goederen noch in zekerheid gegeven, noch verpand worden. De koper dient de verkoper onmiddellijk te waarschuwen in geval van gerechtelijk beslag op de goederen.

4. Betalingsmodaliteiten: Al onze facturen en rekeningen zijn betaalbaar voor de op de factuur vermelde vervaldatum.

5. Verwijlintresten: Bij niet-betaling van het factuurbedrag op de vervaldag is de koper vanaf dit moment van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd ten belope van 1% per maand.

6. Strafbeding: Daarenboven zal, indien de betaling van de facturen niet zou gebeuren binnen acht dagen volgend op een ingebrekestelling per aangetekende brief, het openstaande factuurbedrag vermeerderd worden met 15% met een minimum van € 62 exclusief btw bij wijze van forfaitaire vergoeding.

7. Toepasselijk recht: Alleen het Belgische recht is toepasselijk.

8. Competente rechtbanken: Eventuele beslissingen tussen partijen zullen exclusief beslecht worden door de rechtbanken welke bevoegd zijn ter maatschappelijke zetel van de bvba Sonny Bonds.